Версия для печати
Среда, 27 Октябрь 2021 08:51

Mosque of Muhammad Yusup Baykhodji oglu / Мухаммада Юсупа Байходжи оглы мечити

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Mosque of Muhammad Yusup Baykhodji oglu

The mosque is named after one of the min-bashi of the Kokand Khan, Muhammad Yusup Baykhodzhi oglu, who lived in the eponymous quarter. The constructive solution of the building is made in accordance with the local traditions of architecture - the Fergana architectural and construction school with a noticeable influence of Russian architecture, since it is not made as a traditional domed structure, but has an iron gable roof.

The only architectural monument of Muslim religious architecture in Osh, the interior of which is richly decorated with ancient ornamental painting combined with monumental calligraphy.

Intersection of st. Kol өnөrchүlur and st. Alisher Navoi

________________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Мухаммада Юсупа Байходжи оглы мечити

Мечит ошол эле көчөдө жашаган Кокон ханынын миң-башыларынын бири Мухаммед Юсуп Байходжи оглунун урматына аталган. Имараттын конструкциялык чечими жергиликтүү куруучулук салттарына ылайык – ферганалык архитерторлук-курулуш мектебине орус архитектурасынын байкалаарлык таасири менен жасалган. Анын  чатыры кадимки күзбөз түрүндө- купол эмес эки ача темир чатыр.

Оштогу мусулман архитектурасынын жалгых тарыхый архитектуралык эстелиги, анын ичинин жасалгаласы байыркы декоративдүү живописи менен монументалдык каллиграфия менен айкалышында.

Кол өнөрчүлөр көч./ А.Навои көч.
________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода
Мечеть Мухаммада Юсупа Байходжи оглы

Мечеть названа именем одного из мин-баши Кокандского хана, Мухаммада Юсупа Байходжи оглы, проживавшего в одноименном квартале. Конструктивное решение здания выполнено в соответствии с местными традициями зодчества – ферганской архитектурно-строительной школы с заметным влиянием русской архитектуры, так как выполнено не как традиционное купольное сооружение, а имеет железную двускатную крышу.  

Единственный в Оше памятник архитектуры мусульманского культового зодчества, интерьер которого богато украшен старинной орнаментальной росписью в сочетании с монументальной каллиграфией.

Пересечение ул. Кол өнөрчүлөр и ул. Алишера Навои

Окулду 3499 жолу

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо