Тарых жана маданият
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Тарых жана маданият

Тарых жана маданият (126)

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Rawat Abdullakhan Mosque

The oldest surviving mosque in Osh. The name of Abdullakhan II (1534-1598) from the Sheibanid dynasty preserved the folk tradition for the architectural monument. Built on the foundations of the 11th-12th centuries, and in the notes of Bobur of the 15th century. referred to as Masjid-i-Jauza. Since 1990, the restored monument has been functioning as a cathedral mosque.

St. Kol өnөrchүlөr,

northeastern foot of Sulaiman-Too
______________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Рават Абдуллахан Мечити

Ош шаарында сакталып калган мечиттеринин эң байыркысы. Шейбаниддердин династиясынан чыккан Абдуллахан II (1534-1598жж) атын архитектуралык эстеликтин артында элдик уламыштарга байлап келишкен.  XI-XII кк фундаментинде курулган жана Бобурдун XVк кол жазмаларында Масжид-и-Джауза деп айтылган. 1990-ж кайракалыбына келтирилген эстелик мечит катары иштетилет.

Кол өнөрчүлөр көч., 

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги 
______________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Мечеть Рават Абдуллахана

Самая древняя из сохранившихся мечетей Оша. Имя Абдуллахана II (1534-1598гг) из династии Шейбанидов сохранило за памятником архитектуры народное предание.  Построена на фундаменте XI-XII вв., и в записках Бобура XV в. именуется как Масжид-и-Джауза. С 1990 года восстановленный памятник функционирует, как соборная мечеть.

Ул. Кол өнөрчүлөр,

северо-восточное подножье Сулайман-Тоо

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Ak-Buura settlement

Monument to the history of the pre-Arab Osh era (III century BC - VIII century AD). The settlement is located on the southern outskirts of Osh and was one of the oldest defensive fortresses of the Osh oasis. It had a citadel, shahristan and rabat. Preserved elements of the defensive walls and towers.Southern part of Osh city, left bank of the Ak-Buura river.

7. Rawat Abdullakhan Mosque

The oldest surviving mosque in Osh. The name of Abdullakhan II (1534-1598) from the Sheibanid dynasty preserved the folk tradition for the architectural monument. Built on the foundations of the 11th-12th centuries, and in the notes of Bobur of the 15th century. referred to as Masjid-i-Jauza. Since 1990, the restored monument has been functioning as a cathedral mosque.

St. Kol өnөrchүlөr,

northeastern foot of Sulaiman-Too
_________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Ак-Буура конушу

Араб дооруна чейинки(б.з.чIII к- б.з VIIIк) тарыхый эстелик. Конуш Оштун түштүк четинде жайгашкан жана Ош чөлкөмүнүн эң байыркы коргонуу чептеринин бири болгон. Ал цитадель, шахристан жана рабаттан турат. Коргонуучу дубалдарынын жана мунараларынын элементтери сакталып калган.

Ош ш. түштүк бөлүгү

Ак-Бууранын сол өйүзү
_________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Ак-Бууринское городище

Памятник истории эпохи доарабского Оша (III в. до н.э. – VIII в. н. э. ).   Городище расположено на южной окраине Оша и было одной из древнейших оборонительных крепостей Ошского оазиса. Имела цитадель, шахристан и рабат. Сохранились элементы оборонительных стен и башен.

Южная часть г. Ош, левый берег реки Ак-Буура.

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Fine Arts

A small art museum located at the northeastern foot of Sulaiman-Too. The exposition is represented by works of local artists, sculptors, and artisan designers. The most striking are the works of Kyrgyz artists of the 60-70s of the XX century, as they reflect the reality of Kyrgyzstan of this period.

The museum regularly exhibits works by contemporary authors, and visitors can purchase them.

The entrance to the museum for tourists is 50 Kyrgyz soms.

St. Kol өnөrchүlөr,

Northeastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Көркөм өнөр музейи

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этегинде жайгашкан чакан көркөм музейи. Экспозиция жергиликтүү сүрөтчүлөрдүн, скульпторлордун жана кол өнөрчү-дизайнерлердин эмгектери менен көрсөтүлгөн. XX к 60-70-жж кыргыз сүрөтчүлөрдүн кол эмгеги эң көрүнүктүү, себеби ошол замандагы Кыргызстандын реалдуулугун чагылдырган.

Музейде заманбап авторлордун көргөзмөлөрү үзгүлтүксүз өтүп, көрүүчүлөр алардын эмгектерин сатып алууга болот. Туристтер үчүн музейге кирүү акысы 50 сом.

Кол өнөрчүлөр көч., 

Сулайман-Тоонун түндүк-чыгыш этеги
_____________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей изобразительных искусств

Небольшой художественный музей, расположившийся у северо-восточного подножья Сулайман-Тоо. Экспозиция представлена работами местных художников, скульпторов, дизайнеров-ремесленников. Самыми яркими являются работы кыргызских  художников  60-70-х годов XX века, так как отражают действительность Кыргызстана данного периода.

В музее регулярно выставляются работы современных авторов, и посетители могут приобрести  их.

Вход в музей для туристов составляет  50 кыргызских сомов. 

Ул. Кол өнөрчүлөр,

Северо-восточное подножье Сулайман-Тоо

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of Spiritual Culture

The only museum in Kyrgyzstan, the halls of which are located in the mountain cave complex. The exposition presents religions and beliefs that have existed in the south of Kyrgyzstan for 3000 years.

The culture of pre-Islamic beliefs of the Kyrgyz people is vividly presented.

Osh city, South slope of Sulaiman-Too,

 Rushan-Unkur cave
_____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Руханий маданият музейи

Кыргызстандагы жалгыз залдары тоодогу үңкүрлөр комплексинде жайгашкан музей. Экспозицияда Кыргызстандын түштүгүндө 3000 жылдан бери жашап келген диндер жана ишенимдер көрсөтүлгөн. Кыргыз элинин исламга чейинки ишенимдеринин маданияты ачык чагылдырылган

 Ош ш., Сулайман-Тоосунун түштүк капталы,

 Рушан-Уңкур
_____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Музей Духовной культуры

Единственный музей в Кыргызстане, залы которого расположены в пещерном комплексе горы. Экспозиция представляет религии и верования, существовавшие на территории юга Кыргызстана на протяжении 3000 лет.

Ярко представлена культура доисламских верований кыргызского народа.

Г. Ош, Южный склон Сулайман-Тоо,

 пещера Рушан-Ункур

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code


National Historical and Archaeological Museum "Sulaiman-Too"

The exposition reflects the geological and geographical exploration of the southern region. Hall of flora and fauna. Hall of history. Hall of Ethnography.

The National Historical and Archaeological Museum Complex "Sulaiman-Too" is one of the largest museums in Kyrgyzstan. The museum contains valuable historical and cultural monuments that are the national pride of the Kyrgyz people.

Osh city, st. Kurmanzhan datki,

Eastern foot of Sulaiman-Too
_____________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи

Экспозиция түштүк аймактын геологиялык жана географиялык изилдөөлөрүн чагылдырат. Флора жана Фауна залы. Тарых залы. Этнография залы.

«Сулайман-Тоо» улуттук тарыхый-археологиялык музейи Кыргызстандагы эң чоң музей. Музейде кыргыз элинин сыймыгы болуп эсептелген баалуу тарыхый жана маданият эстеликтери сакталган.

 

Ош ш., Курманжан Датка көч,

Сулайман-Тоонун чыгыш этеги
_____________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Национальный историко-археологический  музей «Сулайман-Тоо»

Экспозиция отражает геологические, географические исследования южного региона. Зал флоры и фауны. Зал истории. Зал этнографии.

Национальный Историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» -  один из крупнейших музеев в Кыргызстане. В музее хранятся ценные исторические и культурные памятники, которые являются национальной гордостью кыргызского народа.

Г. Ош, Ул. Курманжан датки,

Восточное подножье Сулайман-Тоо

 LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR codeCentral bazaar

The main ancient attribute of Osh as a trading city on the Great Silk  Road. The oldest surviving bazaar on the territory of Kyrgyzstan since the time of the Great Silk Road. A classic example of the Central Asian indoor market of the "team" type. Of interest are handicraft, ethnographic, meat and fruit rows. The bazaar is described in many works of researchers and ancient travelers. For 2000 years this bazaar has not changed its location, only changing its size. Today it is one of the largest bazaars in Kyrgyzstan. The length of the main street of the bazaar, located on the left bank of the Ak-Buura river, is 2 kilometers.

Osh city, st. Bazaar,                              left bank of the river. Ak-Buura
________________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Борбордук базар

Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан соода борбору болгон Оштун негизги атрибуту. Улуу Жибек Жолунун заманынан бери сакталып калган Кыргызстандын территориясындагы эң байыркы базар болуп саналат. “Тим” түрүндөгү ортоазиянын үстү жабылган базардын  классикалык үлгүсү. Кол өнөрчүлүк, этнографиялык, эт жана мөмө-жемиш катарлары кызыктырат. Базар көптөгөн изилдөөчүлөрдүн жана илгерки саякатчылардын кол жазмаларында сүрөттөлгөн. 2000 жылдын арасында базар ордун алмаштырган эмес, аянты гана өзгөрүлүп турган. Бүгүнкү күндөрү Кыргызстандын эң ири базары. Ак-бууранын сол өйүзүндө жайгашкан бул базардын узундугу 2 километр.

Ош ш., Базарная көч,

 Ак-Бууранын сол өйүзү

________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Центральный базар

Главный древний атрибут Оша, как торгового города на Великом Шелковом Пути. Самый древний, из сохранившихся базаров на территории Кыргызстана со времен Великого Шелкового Пути. Классический образец среднеазиатского крытого рынка типа «тим». Интерес представляют ремесленные, этнографические, мясные, фруктовые ряды. Базар описывается во многих трудах исследователей и древних путешественников. На протяжении 2000 лет этот базар не меняет своего местоположения, меняя лишь размеры. Сегодня это – один из крупнейших базаров Кыргызстана.  Протяженность главной улицы базара, расположенной на левом берегу реки Ак-Буура, составляет 2 километра.

Г. Ош, Ул. Базарная,

 левый берег р. Ак-Буура

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

 

Mount Sulaiman-Too

 UNESCO site since 2009. The main attraction of Osh. Sacred center of priests-fire-worshipers (XIV-V centuries BC). The mountain is called the Stone Witness of Osh. On its slopes and at the foot, there are archaeological and architectural monuments covering a wide historical range, from the Neolithic era to the end of the 19th century. AD

On the southern and eastern slopes, there are rock carvings associated with the Cult of the Mountain and Fertility. They are the most ancient evidence of the history of worshiping Sulaiman-Too. Scientists attribute a significant part of the petroglyphs to the Late Bronze Age (XIII-V centuries BC).

Several ancient altars are located on the eastern and western slopes of the mountain.

On the southern slope of the first peak there is a natural Kamennaya polyclinic.

At the first peak of Buura-Too is the smallest and highest-located mosque in Osh - Takht-i-Suleiman.

Guided tours are recommended. 

Osh city center

______________________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси.

 Сулайман-Тоосу

2009 жылдан бери ЮНЕСКО объекти.

Оштун эң атактуу жери. Отко сыйынган жрец- диний кызматкерлеринин сакралдуу, ыйык жери (б.з.ч. XIV-V кк). Тоону Оштун таш күбөсү деп аташат. Анын капталдарында жана этегинде неолит доорунан баштап б.э XIX к чейинки, тарыхтын чоң диапазонун камтыган, археологиялык жана архитектуралык эстеликтер жайгашкан. Түштүк жана чыгыш капталдарында Тоонун жана түшүмдүүлүк Культуна байланыштуу аскага чегилген сүрөттөр жайгашкан. Алар Сулайман-Тоо сыйынуу борбору болгондугунун байыркы далили. Илимпоздордун айтымында петроглифтердин олуттуу бөлүгү коло доорунун акырына таандык (б.з.ч XIII-V кк).

Тоонун чыгыш жана батыш капталдарында бир канча курмандык чалынуучу жерлер жайгашкан. Биринчи чокунун түштүк капталында табигый таш поликлиникасы бар.

Буура-Тоонун биринчи чокусунда эң кичинекей жана эң бийик жайгашкан мечит Тахт-и-Сулейман бар.Экскурсияга гиддин коштоосунда чыгууну сунуштайбыз.

Ош шаарыны борбору
______________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода 

Гора Сулайман-Тоо

 Объект ЮНЕСКО с 2009 года. Главная достопримечательность Оша. Сакральный центр жрецов-огнепоклонников (XIV-V вв. до н.э.). Гору называют Каменным свидетелем Оша. На  ее склонах и у подножья расположены археологические и архитектурные памятники, охватывающие широкий исторический диапазон, от эпохи неолита до конца XIX в. н.э.

На южном и восточном склонах расположены наскальные изображения, связанные с Культом Горы и плодородия. Они являются наиболее древними свидетельствами истории почитания Сулайман-Тоо. Значительную часть петроглифов ученые относят к эпохе Поздней Бронзы (XIII-V вв. до н.э.).

На восточном и западном склонах горы   расположено несколько древних жертвенников.

На южном склоне первой вершины –  природная Каменная поликлиника.

На  первой вершине Буура-Тоо расположена самая маленькая и самая высокорасположенная мечеть Оша -  Тахт-и-Сулейман.

Рекомендуются экскурсии в сопровождении гида.

 

Центр г. Ош

Бүгүн, 1-сентябрь күнү Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Юсупов Түрк Кеңешинин жаш лидерлери менен жолукту. Жолугушууга Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын аймактарынан келген 50дөн ашык жаш делегаттар катышты.

Биринчи вице-мэр Замир Юсупов жаштарга инвестиция салуу, келечекке чоң багыт берүү экендигин баса белгилеп, ушундай форумдар жаштардын тажрыйба алмашуусуна жана кайсыл тармакта болбосун калыптанышына мүмүкүнчүлүк түзөт деп кошумчалады.
Форумдун максаты-региондорду өнүктүрүү жана жаштар саясатынын алкагында тажрыйба алмашуу, шаардын потенциалын өнүктүрүүгө кошумча дем берүү, түрк тилдүү элдердин ортосундагы боордоштук жана достук мамилени чыңдоо болуп саналат.
Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралардын алкагында Түрк Кеңешинин Жаш лидерлеринин үчүнчү форуму уюштурулган.
Иш -чара 31-августтан 2-сентябрга чейин улантылат. Форумдун алкагында Түрк Кеңешинин өлкөлөрүндөгү активдүү жаштардын ишмердүүлүгү туурасында илимий жана практикалык конференциялар, эркин темалар боюнча жолугушуулар, тегерек столдор уюштурулууда.
Түрк Кеңешинин Жаш лидерлеринин форуму 2018-жылдан бери өтүп келет. Биринчи форум Азербайжанда, экинчи форум Казакстанда болгон. Ал эми кийинки эстафета Өзбекстанга узатылат.
Форум Кыргыз Республикасынын дене-тарбия, спорт жана жаштар иштери боюнча агенттиги жана Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети тарабынан уюштурулууда.

31-август Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара гала концерт менен жыйынтыкталды. Ага Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, Кыргыз Республикасынын Президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, шаардык кеңештин төрагасы Салман Назылбеков, Олимпиада оюндарынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов, спортчулар жана шаар тургундары катышты.

Калаа башчысы Алмаз Мамбетов кыргызстандыктарды куттуктап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуу негизги милдет экендигин кошумчалады.
Майрамдык концерт белгилүү ырчылардын, эстрада жылдыздарынын коштоосундагы концерт менен уланып, фейрверк менен жыйынтыкталды. 
31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүнүн 30 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралардын алкагында Түрк Кеңешинин Жаш лидерлеринин үчүнчү форуму өтүүдө. Ага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов, Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын аймактарынан келген 50дөн ашык жаш делегаттар катышты.
Форумдун максаты-региондорду өнүктүрүү жана жаштар саясатынын алкагында тажрыйба алмашуу, шаардын потенциалын өнүктүрүүгө кошумча дем берүү, түрк тилдүү элдердин ортосундагы боордоштук жана достук мамилени чыңдоо болуп саналат.
Форумдун делегаттары шаардын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнүн майрамдоонун 30 жылдыгына карата уюштурулган майрамдык салтанатка катышты.
Эртең, Иш -чаранын алкагында Түрк Кеңешинин өлкөлөрүндөгү активдүү жаштардын ишмердүүлүгү туурасында илимий жана практикалык конференциялар, эркин темалар боюнча жолугушуулар, тегерек столдор уюштурулат.

Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Февраль 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Пред След

Мэр менен төрага курулуш компанияла…

Мэр менен төрага курулуш компанияларынын жетекчилери менен жолугушту

Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын мэриясында Баткен облусунда б...

Ош шаарынын кооздугун даңазалаганда…

Ош шаарынын кооздугун даңазалагандар сыйланды

      Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов ...

Ош: Жаңы автобустар тапшырылды

Ош: Жаңы автобустар тапшырылды

Бүгүн, 18-октябрда Ош шаарынын борбордук аянтында жаңы сатып...

ОШ ШААРЫНЫН БРЕНДИНЕ ДОБУШ БЕРИНИЗ!

ОШ ШААРЫНЫН БРЕНДИНЕ ДОБУШ БЕРИНИЗ!

Учурда Ош шаарынын туристтик бренди туризм тармагындагы абро...

Оштогу ооруканаларга коргонуучу кар…

Оштогу ооруканаларга коргонуучу каражаттар берилди

Ош шаарынын мэриясында шаардагы ооруканалардын жетекчилерине...

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөг…

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 10 жарым миңден ашуун үй-бүлөгө азык-түлүк таратылды

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк тара…

Ошто 1000 үй-бүлөгө азык-түлүк таратылууда

Бүгүн, 10-апрелде Ош шаарындагы муктаж болгон 1000 (миң) үй-...

"Ош-Тазалык"тын кызматкер…

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү

"Ош-Тазалык"тын кызматкерлеринин карантин учурундагы иш күнү...

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый горо…

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Сүйүктүү Ош шаарыбыз - Любимый город ОШ

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп …

Ошто эл аралык жаштар форуму болуп өттү

Бүгүн, 30-июль күнү Ош шаарында «Ала-Тоодон Кара-Деңизге чей...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });