Тарых жана маданият
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Тарых жана маданият

Тарых жана маданият (126)

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Uzgen bazaar

Attribute of Uzgen, as a trading city on the IDP. A classic example of the Central Asian indoor market of the "team" type. Of interest are handicraft, fruit and vegetable, dairy and bread rows.

G. Uzgen
_________________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Өзгөн базары

Улуу Жибек Жолунун боюнда жайгашкан соода шаарынын атрибуту. “Тим” түрүндөгү ортоазиянын үстү жабылган базардын  классикалык үлгүсү. Кол өнөрчүлүк, мөмө-жемиш, сүт азыктары жана нан катарлары кызыктырат. 

Өзгөн шаары
_________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Узгенский базар

Атрибут Узгена, как торгового города на ВШП.  Классический образец среднеазиатского крытого рынка по типу «тим». Интерес представляют ремесленные,  фруктово-овощные, молочные и хлебные  ряды.

г. Узген

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Gumbez Burkhaniddin Kilich

Monument to the history of the XIII-XIV centuries. Gumbez. The main mazar of Burkhaniddin Kilich, ranked among the saints in the Islamic world. This is a historical figure of the XIV century. and at the same time a semi-mythical hero. In Uzgen, a legend is associated with his name that he saved the inhabitants of the city from the dragon, which annually absorbs human sacrifices. For a long time, at the entrance to Uzgen, on the site of the present monument to Manas, there was a monument to Burkhaniddin Kylych. Today the place of his burial is a pilgrimage center.

G. Uzgen,

cemetery on the right bank of the river. Kara-Darya

____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Бурханиддин Кылычтын гүмбөзү

XIII-XIV тарыхый эстелиги. Гүмбөз. Ислам дүйнөсүндөгү олуялардын катарына кирген Бурханиддин Кылычтын мазары. XIV к тарыхый инсаны жана ошол эле учурда мифологиялык каарман. Өзгөндө анын ысымы менен жыл сайын адамдарды курмандыкка жутуп турган ажыдаардан сактап калган деген уламышты байланыштырышат. Узак убакыт бою Өзгөндүн кире беришинде, азыркы Манастын ордунда Бурханиддин Кылычтын эстелиги турган.  Бүгүн анын сөөгү коюлган жер зыярат борбору болуп каган

Өзгөн, 

Кара-Дарыянын оң өйүзүндөгү мазар
____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Гумбез Бурханиддина Кылыча

Памятник истории XIII-XIV в. Гумбез. Основной мазар Бурханиддина Кылыча, причисленного в исламском мире к святым. Это историческая личность XIV в. и одновременно полумифический герой. В Узгене с его именем связывают предание о том, что он спас жителей города от дракона, ежегодно поглощающего человеческие жертвы.  Долгое время на въезде в Узген на месте нынешнего памятника Манасу стоял памятник Бурханиддину Кылычу. Сегодня место его захоронения является паломническим центром

Г. Узген, 

кладбище на правом берегу р. Кара-Дарья

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Memorial and pilgrimage complex "Imam Serakhsi"

Monument to the history of the XI-XXI centuries.

Pilgrimage Center. The basis of the complex is the Gumbez of Imam Serakhsi, a famous jurist of the Turkic-Islamic world of the 11th century. the era of the Karakhanid rule, who was also engaged in mathematics, logic, philosophy, poetry. For political reasons, he spent 14 years in Uzgen's zindan. During his imprisonment, he dictated to his disciples his famous 30-volume book "Al-Mabsut", which later became the guide of many Islamic scholars. The original is kept in Turkey. Gumbez is made in the style of Samarkand and Bukhara religious buildings, which are not traditional for Fergana architecture. Today, a grandiose pilgrimage complex is being erected near the gumbez, including a mosque, a madrasah, a library, and a hotel for pilgrims.

G. Uzgen,

locality Uch-Dobo.

______________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

«Имам Серахси» мемориалдык жана зыярат комплекси

XI-XXI кк тарыхый эстелиги

Зыярат борбору.  Комплекстин негизин Караханиддер доорунун XI к түрк-ислам дүйнөсүнүн белгилүү укук таануучусу, ошондой эле математика, логика, философия жана поэзия менен алектенген Имам Серахсинин гүмбөзү түзөт. Саясий себептерден улам ал 14 жыл Өзгөндүн зынданында өткөрөт. Камакта жатканда өзүнүн шакирттерине  кийинчерээк көптөгөн ислам аалымдарына  жол көрсөткүч китеп болуп калган 30 томдон турган «Аль-Мабсут» китебин жат айтып берген. Түп нускасы Түркияда сакталат. Гүмбөз ферганалык архитектурасы үчүн салттуу эмес болгон Самарканд жана Бухара диний имараттардын стилинде жасалган.  Бүгүнкү күндө гүмбөздүн жанына мечит, медресе, китепкана, зыяратчылар үчүн мейманканадан турган чоң комплекс курулууда.

Өзгөн ш, Үч-Дөбө.
______________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Мемориально-паломнический комплекс «Имам Серахси»

Памятник истории XI-XXI вв.

Паломнический центр. Основу комплекса составляет Гумбез Имама Серахси, известного правоведа тюрко-исламского мира XI в. эпохи правления Караханидов, занимавшегося также математикой, логикой, философией, поэзией.  По политическим причинам он провел 14 лет в зиндане Узгена. Во время заточения продиктовал своим ученикам свою знаменитую 30-томную книгу «Аль-Мабсут», позже ставшую руководством многих исламских ученых. Оригинал хранится в Турции.  Гумбез выполнен в стиле самаркандских и бухарских культовых сооружений, не традиционных для ферганской архитектуры. Сегодня около гумбеза возводится грандиозный паломнический комплекс, включающий мечеть, медресе, библиотеку, гостиницу для паломников.

Г. Узген, 

местность Уч-Добо.

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Uzgen  historical and architectural complex of the Karakhanid era

An architectural monument of the XI-XII centuries.

The main attraction of Uzgen. Belongs to the era of the Karakhanids, located on the territory of the three shahristans of the ancient city. The complex includes 3 mausoleums, which were once the tombs of the Karakhanid rulers, and a minaret.

G. Uzgen, central square

____________________________________________


Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Караханиддер доорундагы Өзгөн тарыхый-архитектуралык комплекси

XI-XII кк архитектура эстелиги.

Өзгөндүн негизги көрүлүүчү атактуу жери. Караханиддер дооруна таандык, үч шахристандан турган байыркы шаардын территориясында жайгашкан. Комплекске эскиден караханиддердин башчыларынын мазары болгон үч мавзолейден жана бир мунарадан турат.

Өзгөн шаары, борбордук аянты
____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Узгенский историко-архитектурный комплекс эпохи Караханидов

Памятник архитектуры XI-XII вв.

Главная достопримечательность Узгена. Относится к эпохе Караханидов, расположен на территории из трех шахристанов древнего города. Комплекс включает в себя 3 мавзолея, которые некогда были гробницами караханидских правителей, и минарет.

Г. Узген, центральная площадь

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Museum of History and Local Lore with. Nookat

The exposition of the museum is represented by artifacts found on the territory of the Nookat region. Despite the small exposition area, the carefully composed plot of the exposition and the richness of the exhibits should be noted.

The museum is open on demand, not all the time.

S. Eski-Nookat, Nookat district
_______________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Ноокат айылынын тарых жана жер таануу музейи

Музейдин экспозициясы Ноокат районунун аймагында табылган артефакттары менен көрсөтүлгөн.  Экспозиция аянты чакан болгондугуна карабай, экспозициянын кылдаттык менен түзүлгөн сюжетин жана экспонаттарга байлыгын белгилеп кетүү керек.

Музей ар дайым ачык эмес, суроо-талап менен ачылат.

Эски-Ноокат айылы, Ноокат району
________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Историко-краеведческий музей с. Ноокат

Экспозиция музея представлена артефактами, обнаруженными на территории Ноокатского района. Несмотря на небольшую экспозиционную площадь следует отметить тщательно  составленный сюжет экспозиции и богатство экспонатов.

Музей работает по требованию, не постоянно.

С. Эски-Ноокат, Ноокатский район

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Ceramic Center "Golden Valley"

Even during the Great Silk Road, several ceramic schools appeared in the Fergana Valley, which still exist today. Each has its own unique style and special technology, which the masters keep in secret. The ceramics of the Osh masters are notable for their consistency, a small palette of painting. All dishes are brown with a reddish tint.

with. Gulbahor, Aravan region

____________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

«Золотая Долина» керамика борбору

Улуу Жибек Жолунун учурунда Фергана өрөөнүндө бир канча керамика мектептери пайда болуп баштаган, алар азыркы убакта дагы бар. Ар биринин өзүнүн уникалдуу стили жана  чеберлер сыр тутуп келген өзгөчө технологиясы бар. Оштук чеберлердин керамикасы ырааттуулугу, чиймелердин кичинекей палитрасы менен айырмаланат. Баардык идиш-аяк кызгылт күрөң түстө.

 

Гульбахор ай., Араван району
____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Керамический центр  «Золотая Долина»

Еще во время Великого Шелкового Пути в Ферганской долине появилось несколько керамических школ, которые существуют и сегодня.  У каждой – свой неповторимый стиль и особая технология, которую мастера держат в секрете.     Керамика Ошских мастеров отличается выдержанностью, небольшой палитрой росписи. Вся посуда коричневого цвета с красноватым оттенком.

с. Гульбахор, Араванский район

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Surot-Tash

Monument of rock painting of the II century. BC. - III century. AD

The largest Sanctuary of the Davan era, dedicated to the Cult of the Heavenly Horse and the Sun. Most of the drawings depict horses standing alone.

S. Kyzyl-Kyshtak, Kara-Suu district,

mountain range Ayrymach-Too, 7 km. from Osh
____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Сурот-Таш

б.з.ч. IIк – б.з. IIIк таандык аскага чегилген живопись эстелиги.

Асман жоргосунун жана Күндүн сыйынууга арналган Давань доорунун эң чоң ыйык жайы.

Сүрөттөрдүн көпчүлүгүндө жалгыз турган аттар чагылдырылган.

 

Кызыл-Кыштак айылы, Кара-Сууу району ,

Айрымач-Тоо , Ош шаарынан 7 км.
____________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

 

Сурот-Таш

Памятник наскальной живописи  IIв. До н.э. – III в. н.э.

Самое большое Святилище эпохи Давани, посвященное Культу Небесного Коня и Солнца. Большинство рисунков изображают одиноко стоящих коней.

С. Кызыл-Кыштак, Кара-Суйский район ,

горный массив Айрымач-Тоо,  7 км. от г. Ош

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Monument to Kurmanzhan Datka

Kurmanzhan Datka is a prominent political figure of the late 19th and early 20th centuries. The only woman in the history of the Kokand Khanate who received the title of Datka, ruler. She was the ruler of Alai. After the fall of the Kokand Khanate and the annexation of the southern Kyrgyz lands to the Russian Empire, she retained this title. She made a huge contribution to the development of peaceful relations between the Alai Kyrgyz and the Russian Empire. She enjoyed great respect and honor from the Russian government. She was awarded the emperor's personalized gold watch and a life-long state pension.
_____________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Курманжан Датканын эстелиги

Курманжан Датка  XIX к аягындагы – ХХ к башындагы көрүнүктүү саясий ишмер. Кокон хандыгынын тарыхындагы датка – башкаруучу наамын алган жалгыз аял. Ал Алайдын башкаруучусу болгон. Кокон хандыгы кулап, түштүк кыргыз жерлери Россия империясына кошулгандан кийин да бул наамын сактап калган. Алай кыргыздары менен Россия империясынын ортосундагы тынчтык мамилелердин өнүгүшүнө чоң салым кошкон. Ал орус өкмөтүнүн сый-урматына ээ болгон.Императордун жеке алтын сааты жана өмүр бою берилүүчү мамлекеттик пенсиясы менен сыйланган.
_____________________________________________


ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Памятник Курманжан датке

Курманжан датка – видный политический деятель конца XIX- начала ХХ вв. Единственная женщина в истории Кокандского ханства, получившая титул датки, правительницы. Она была правительницей Алая. После падения Кокандского ханства и присоединения южно-кыргызских земель к Российской империи, сохранила этот титул. Внесла огромный вклад в развитие мирных отношений между алайскими кыргызами и Российской империей.   Пользовалась огромным уважением и почетом у российского правительства. Была награждена именными золотыми часами императора и пожизненной государственной  пенсией.

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

 

The first park in the history of Osh. It was laid by Russian settlers under the guidance of a doctor, deputy of the city duma, city paramedic N.N.Kondratyev. The area of the park is 12 hectares, where more than 20 types of trees grow. Since 1939, it bears the name of the Kyryz poet and singer-improviser Toktogul Satylganov. In 2019, the park was reconstructed and today it is a favorite resting place for residents and guests of the city of Osh.

Osh, st. Lenin / st. Nurmatov

____________________________________________________

 

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Токтогул Сатылганов атындагы маданият жана эс алуу паркы

Оштун тарыхындагы биринчи парк. Аны шаардык Думанын депутаты, шаардык фельдшер, врач Н.Н. Кондратьевдин жетекчилиги астында орус келгиндер куруп башташкан. Парктын аянты 12 гектар, 20дан ашык бактардын түрү өсөт. 1939-жылдан бери кыргыз төкмө акыны Токтогул Сатылгановдун ысымын алып жүрөт. 2019-ж  парк реконструкцияланган жана бүгүн Ош шаарынын тургундары менен конокторунун сүйүктүү эс алуу жайы

Ош ш., Ленин көч/Нурматов көч.
____________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода
Парк культуры и отдыха им. Токтогула Сатылганова

Первый парк в истории Оша. Заложен русскими переселенцами под руководством врача, депутата городской думы,  городского фельдшра Кондратьева Н.Н. Площадь парка составляет 12 га., где произрастает более 20 наименований деревьев. С 1939 года носит имя  кырызского поэта и певца-импровизатора Токтогула Сатылганова. В 2019 парк был реконструирован и сегодня является излюбленным местом отдыха жителей и гостей города Ош.

г. Ош, ул. Ленина/ ул. Нурматов

LIST OF OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE of Osh city and its surroundings for QR code

Central square and monument to V. I. Lenin

The administrative center of the city. Located on the longest street in Osh, st. Lenin. The main attraction of the square is the monument to V.I. Lenin.

The figure of Lenin was cast from bronze in the city of St. Petersburg (Leningrad) at the Monument-Sculpture plant and delivered to Osh in parts. The pedestal of the monument is faced with Ukrainian granite from the Kapustyanovskoye deposit.

 The stylobate in the plan has an area of 30x40 m and a height of 3 meters, a pedestal - 8 meters, a figure - 12 meters. The total height of the monument is 23 meters.

It is noteworthy that this monument is probably the only one in the CIS, which in the era of democratization was not dismantled, moreover, it also decorates the central square of the city.

St. Lenin

_____________________________________________________

Ош шаарынын жана анын айланасындагы маданий жана табигый мурас объектилеринин QR-код үчүн тизмеси

Борбордук аянт жана В.И.Лениндин эстелиги

Шаардын административдик борбору. Оштун эң узун көчөсү – Ленин көчөсүндө жайгашкан.

Аянттын негизги кызыктуу нерсеси В.И.Лениндин эстелиги. Лениндин фигурасы Санкт-Петербург шаарында (Ленинград) “Монумент-скульптура” заводунда колодон куюлуп, Ошко бөлүп жеткирилген. Эстеликтин пьедесталы Украинадагы Капустьяновский кенинен чыккан гранит менен капталган.

Планда стилобаттын аянты 30х40 м, бийиктиги 3м, постамент – 8метр, фигура – 12 метр. Эстеликтин жалпы бийиктиги 23 метр. Белгилей кетчү нерсе, КМШ өлкөлөрүндөгү демократиялашуу доорунда демонтаждалбаган Лениндин жалгыз эстелиги, анда дагы шаардын борбордук аянтын кооздоп турат.

Ленин көч.
_____________________________________________________

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЪЕКТОВ  КУЛЬТУРНОГО И  ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  города Ош и окрестностей  для QR-кода

Центральная площадь и памятник В.И.Ленину

Административный центр города. Расположена на самой большой по протяженности улице Оша, ул. Ленина. Главная достопримечательность площади – памятник В.И.Ленину. 

Фигура Ленина отлита из бронзы в городе  Санкт-Петербург (Ленинград)  на заводе « Монумент-скульптура» и доставлена в Ош по частям. Постамент памятника облицован украинским гранитом капустяновского месторождения.

 Стилобат в плане имеет плошаддь 30х40 м. и в высоту 3 метра, постамент – 8 метров, фигура- 12 метров. Общая высота памятника составляет 23 метра.

Примечательно то, что этот памятник является, наверное единственным в СНГ, который в эпоху демократизации не подвергся демонтажу, мало того, он ещё и украшает центральную площадь города.

 

Ул. Ленина

Страница 1 из 9

Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов

 

Кайрылуулар

Өнүгүүнүн стратегиялары жана программалары

Пред След

Муниципалдык кызматтардын базалык р…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 5-февралы...

Муниципалдык кызматтардын стандартт…

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 9-февралы...

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республик…

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн “Таза коом – Жаңы доор” стратегиясынын долбоору

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнү...

Өкмөттүн программасы "Жаңы доо…

Өкмөттүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

« Март 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FB
ОК

Фоторепортаждар

Пред След

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодо…

Төрөт үйүндөгү төрөт бөлүмү оңдоодон өткөрүлөт

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов шаар...

Оштогу автоунаа базарындагы тамакта…

Оштогу автоунаа базарындагы тамактануучу жайлар иретке келтирилип, автоматтык тосмо орнотулат

Бүгүн, 13-февралда Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашов муни...

Автотыгында азайтуу максатында “Бар…

Автотыгында азайтуу максатында “Барсбек каган” айланпасы эки тарабынан кеңейтилет

Ош шаарындагы Барсбек кагандын эстелиги орнотулган айланпа к...

Видеорепортаждар

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
window.addEvent('domready', function() { $$('.hasTip').each(function(el) { var title = el.get('title'); if (title) { var parts = title.split('::', 2); el.store('tip:title', parts[0]); el.store('tip:text', parts[1]); } }); var JTooltips = new Tips($$('.hasTip'), { fixed: false}); });