1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Facebook
Воскресенье, 05 Июль 2015 22:14

Ош шаарынын 2014-2017-жылдарга карата өнүгүү программасы

 

Ош шаарынын мэриясы

______________________________________

Описание: D:\OSH CITY\JPEG\Flags\Герб_рис\Герб Ош1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Т\шт\к борбордун потенциалы-шаардыктардын жыргалчылыгы \ч\н»

 

(ОШ ШААРЫНЫН 2014-2017-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЪН/Г// ПРОГРАММАСЫ )

 

 

 

 

 

 

 

Ош шаары, 2014-жыл

 

 

 

 

 

Ош шаардык Кеёешинин

2014-жылдын  26-апрелиндеги кезексиз 

XVII сессиясынын №172 –токтомуна

     №1-тиркеме

 

 «Т\шт\к борбордун потенциалы-шаардыктардын жыргалчылыгы \ч\н» Программасы

 

Программанын негизги максаты 2013-2017-жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу ън\кт\р\\н\н Улуттук Стратегиясын жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу ън\кт\р\\гъ ъткър\\ боюнча  Программасын    турмушка ашыруу болуп эсептелет.

Бул баарынан мурда коррупция менен к\ръш\\, мыйзамдуулукту камсыз кылуу, коомдук жашоодо деспоттук кър\н\штърд\н, акыйкатсыздыктын алдын алуу жана  болтурбоо,   шаар чарбасын башкарууга жана шаардык чъйрън\ калыптандырууга шаардыктарды активд\\ катыштыруу.

Соёку жылдардагы шаарды башкаруудагы топтолгон тажрыйба кърсъткъндъй   социалдык жана экономикалык къйгъйлър системалуу   м\нъзгъ ээ болуп, ошол эле учурда аларды тез жана жеёил чеч\\гъ м\мк\н болбой келген.

Турак жай, коммуналдык чарба,   курулуш, саламаттыкты сактоо, коомдук транспорт, коопсуздук жана башка багыттардагы проблемаларды  мурдагыдай эле калыптанып калган ыкмалар менен   же жылдык бюджеттик пландоонун чегинде чеч\\гъ м\мк\н эместигин турмуш кърсътт\. Ошондон улам комплекст\\ м\нъздъг\, узак убакыттагы келечекти камтыган, къп субьекттер жана каражаттардын булактары тартылган башкаруунун жаёы инструменттерин пайдалануунун зарылдыгы айкын сезилип жатат.

Учурда Ош шаарын  ън\кт\р\\ бир катар принципиалдуу кыйынчылыктарга туш келип жатат. Алар:

1.Борбордук Азия аймагында  мурунку шаардык структураны бузбай туруп,  ъз алдынча ири шаарды куруунун  тажрыйбасы эмдигиче иштелип чыга элек же жок десе да болот.

         2.Жаёыча жашоонун, жаёыча ън\г\\н\н   структурасын т\з\\гъ жъндъмд\\ жана аны ишке ашыра ала турган   органдар жок. Келечектеги иш-чаракеттердин багыттарын турмушка ашыра ала турган стратегия жана механизмдер иштелип чыга элек.

         3.Узак мъънътт\\ программалар    жана  аларды ишке ашыруунун долбоорлору жок. Башкаруу институттары жана структуралары, анын ичинде тиешел\\ документтер, кадрлар келечектеги милдеттерди чеч\\гъ даяр эмес.   

         4.Келечекке багытталган «жеке  кызыкчылыктар»  «мезгил жете элек» дегендей жагдайда    четке кагылууда.

Ош шаары азыркы замандын экономикасына кирип кет\\гъ жаёы гана кадам таштап жатканы менен   кыйынчылыктарга туш кел\\дъ. Анткени, учурда тариф саясаты боюнча маселе ътъ курч бойдон калууда.  Акыркы жылдардагы башаламан курулуштар,   къптъгън   жеке кыймылсыз м\лктърд\н пайда болушу тоскоолдуктарды пайда кылып жатат.

2010-2012-жылдардагы шаарды калыбына келтир\\ иштери ыкчам ж\рг\з\лгън\ менен курулуштун сапаты жана калыптанып калган шаардык чъйръ эске алынган эмес. Ошондуктан  курулуш процесстерин жънгъ салуу милдети турат.

Жер фондун башкаруунун аракеттеги  нормативдери жана ыкмалары жер фондун башкаруу ыкмалары келечекте жерди рационалдуу иштет\\гъ шарт т\збъйт жана   шаарды ън\кт\р\\ м\мк\нч\л\г\н чектейт.

Таштандыларды кайрадан иштет\\н\н абалы жана анын рационалдуу эмес ж\рг\з\л\ш\,   шаар жана шаардыктар \ч\н «зыяндуу» уюштурулушу   программалык мамилени киргиз\\н\н зарылчылыгын пайда кылат.

Шаардын ири жолдорунун курулуштары, эстакадалык жолдорду куруу, суу менен камсыз кылуу ж.б. маселелер чечилбей келген.

 

Ош шаарынын негизги проблемалары тъмънк\лър:

а) автотранспорттун абалын жакшыртуу.

б) эстакадалардын курулушу.

в) шаардык инфраструктураны, ъзгъчъ     суу менен камсыз кылууну    жана сууну бъл\шт\р\\н\ модернизациялоо.

г) шаардын аймагын кеёейт\\ боюнча иш алып баруу.

д) шаардын борбордук бъл\г\ндъ дем алуу жайларын, ишкердик жана тейлъъ обьекттерин жайгаштыруу потенциалын ишке ашыруу. Айрым   участкалардан сырткары   шаардык чъйрън\н сапатынын тъмънд\г\нън шаар \ч\н бул потенциал пайдалуу иштетилбей жатат.   Тарыхый баалулугу бар имараттарды реконструкциялоо жана калыбына келтир\\ жаёы обьекттерди курууга кеткен чыгымдан да къп каражаттарды талап кылат.

е) шаардын экологиялык абалын сактоодо къптъгън къйгъйлър бар.

ж) 1990-жылдары шаардын чет жакаларындагы жер участкалары чар-жайыт курулуштарга бериле баштаган. 1950-жылдардын аягында  жана 1980-жылдардын ортосунда курулган турак жайларды кармоонун чыгымдары улам барган сайын ъс\\дъ. Шаардыктардын жарымынан къб\ аталган турак жайларда жашашат.

з) шаардык чъйрън\н проблемаларын кыймылсыз м\лк рыногундагы абалды, жер тилкелеринин шарттарын, шаар куруу иштериндеги укуктук жана уюштуруучулук шарттарды жана учурдагы шаар куруу саясатын эсепке алуу менен институциялык аспекте кароо керек.

Б\г\нк\ к\ндъ кадрлардын жетишпестиги ачык сезил\\дъ. Мэриянын ишинин маёызы ъзгър\п жатат, бирок талапка жооп берген кадрлар жетишсиз. Ошондой эле зарыл   структуралык ъзгър\\лъргъ байланыштуу   шаардын экономикалык саясатын ж\рг\з\\ \ч\н каржылык жактан камсыздоо, стратегиялык долбоорлор жана программалар зарыл.  «Жайлуу шаар» институтциясын т\з\\ жана ъзгър\\лърд\ турмушка ашыра турган кадрларды даярдоонун зарылдыгы келип чыгууда.

Негизги маселелерди чеч\\   шаарды  ън\кт\ръ ала турган коомчулукту   табууга байланыштуу болот.  Бул коомчулуктун аталышы кызыкдар тараптардын къпч\л\к бъл\г\нъ т\ш\н\кт\\ болушу керек.

Идеяларды алып чыгуунун негизин баарынан мурда культурологиянын принциптери т\зът. Шаардын маданий ъз алдынчалыгы болбосо, кыялында ъз\н «маданий чек арага» чейин жеткире албаса, аймактык бийликтер жана жааматтар чыныгы, эффективд\\ стратегиялык пландоонун субьекттери боло алышпайт.

Маданий ъз алдынчалыктан жана капитализациядан сырткары шаардын   программасы коммуникациялык долбоор аркылуу   жасалышы керек. Программа ишкерлер \ч\н эле эмес шаардыктар \ч\н да т\ш\н\кт\\ болушу зарыл. Бул жерде негизги т\ш\н\к акыйкаттуулук жана коопсуздук болуп эсептелет. Программа бардык кызыкдар тараптардын кызыкчылыктарынын теё салмактуулугуна  негизделет. Программа    ълкъдъг\ башкаруу системасына карама-каршы келбегендей интеграцияланышы керек.

 

Программанын келечеги:

Ош шаары –  Кыргызстандын Т\шт\г\ндъ жамааттык коопсуздук идеясынын тегерегиндеги байланыштын, экономикалык ън\г\\н\н башкы функциясын аткарат.

Ош шаары – маданий къп т\рд\\л\кт\н аймактык борбору жана   кыргыз къчмъндър\н\н мурастарын изилдъъ жана таркатуу тажрыйбасынын борбору болуп саналат.

Ош шаары –   техникалык жана маданий жаёыланууларды жайылтуунун эксперименталдык аянтчасы.

Ош шаары    Борбордук Азия – Кытай, ошондой эле Россия – Казакстан – Тажикистан (Афганистан) менен бирге башкы уюшумдуулук катнашта ън\гът жана байланышты къзъмълдъйт.  Бирок, ири логистикалык борбор шаар ичине кирбеши керек. Ош шаарынын ънд\р\шт\к жана ишкерд\\л\к аймагы так бъл\н\ш\ зарыл.   

Бийликтин жана башка топтордун кызыкчылыктарынын теё салмактуулугу, мыйзамдык жана нормативдик актардын системасы социалдык жана ишкердик чъйръдъг\ ъзгър\\лъргъ ъз убагында чечим кабыл алууга м\мк\нд\к т\зът  жана шаар  \ч\н    жагымдуу жагдай т\з\лът.

Ош шаары Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык нормаларына ылайык келет,   техникалык суу ич\\ч\ суудан бъл\н\п, таза суу программасы ишке ашат.

 

Программанын максаты:

1.Ош шаарын ън\г\\н\н регионалдык борборуна айландырууга шарттарды т\з\\, ълкън\н т\шт\г\н\н чыныгы борбору жана Борбордук Азиядагы негизги байланыш т\й\н\, жашоонун жогорку деёгээли жана сапаты бар заманбап шаарга айландыруу.

2.Ош шаарында социалдык жана маданий топторго бирдей м\мк\нч\л\ктър берилген, ъз\нъ коммуникативдик борбордун функцияларын байланыштырган жайлуу шаарга айландыруу.

3.Адамдык капиталдын ъс\ш\н жана потенциалын камсыз кылуу.

 

Программанын ориентирлери:

-ынтымактуу коом

-динамикалуу экономика

-жагымдуу чъйръ.

Биринчи бъл\м – ынтымактуу коом

Ынтымактуу коом шаардын ън\г\ш\н\н негизги кърсътк\чтър\н\н бири болот. Себеби, ынтымактуу коом шаардын жамааттарынын ъз алдынчалыгын, шаардыктардын жашоо сапатын жана деёгээлин билдирет, ошондой эле  шаардын маданий-билим потенциалына ылайык жарандык демилгелердин деёгээлин аныктайт.

Ош шаарындагы жамааттардын абалынын ички факторлорунун спецификалык м\нъздъмълър\ тъмънк\лър:

·         баалуулуктар системасындагы кризис, анын ичинен   коомдогу чыр-чатактардын к\чъш\, криминалдашуу, калктын наркотикалык заттарга берилиши, толеранттуулуктун тъмъндъш\;

·         коомдун социалдык дифференциацияланышы жана аймактык сегрегацияланышы, социалдык структурада ортонку класстын \л\ш\н\н тъмънд\г\, шаардын жамаатарынын салтынын, \рп-адаттарынын тъмъндъш\, социалдык кызматтарды   калктын   т\рд\\ катмарынын тегиз ала албагандыгы;

·         шаардык жана «шаардык эмес» жашоо образынын  карама-каршылыктары.

·          

Бул къйгъйлър  Ош шаарына ъзгъчъ м\нъзд\\ жана къп улуттуу чъйръгъ ъз таасирин тийгизип жатат.

Къйгъйлърд\н  къп жактуулугун эске алып, аларды сфераларга бъл\п кароо максатка ылайык келет:

üкоопсуздук

üбилим бер\\

üмаданият жана массалык маалымдоо каражаттары

üулуттук идеология, мамлекеттик тил жана руханий маданият

üкалктын ден соолугу

üсоциалдык коргоо

üсоциалдык структура

Экинчи бъл\м - динамикалуу экономика

Иштердин перспективалуу багыттары:

ü  инвестициялардын кълъм\

ü  шаардыктардын реалдуу кирешелеринин ъс\ш\

ü  продукциялардын конкурент\\л\г\н\н жогорулашы

ü  экспортко-багытталган багыттарды ън\кт\р\\

ü  Ош (Кара-Суу шаары менен бирге) – Борбордук Азиядагы соода лидерлеринин бири.

Чарбалык климат тъмъндъг\лърд\н негизинде ън\гът:

ü  ишкердикке тоскоолдуктарды азайтуу

ü  бизнеске  маалыматтык кызматтарын къргъз\\

ü  акыйкат атандашууга ыёгайлуу шарт т\з\\.

Шаардык каржы тъмънк\ багытта ъзгърът:

ü  бюджетти шаардыктардын муктаждыктарын ишке ашыруучу инструментке айландыруу

ü  бюджеттин чыгымдарынын коомдук эффективд\\л\г\н жогорулатуу.

/ч\нч\ бъл\м – жагымдуу чъйръ

Шаардык чъйръ –  жекеден (короодон, \й-жайдан) баштап жалпы маанидеги (къчъ, аянт, бульвар, сквер ж.б.)  шаар инфраструктурасын т\ш\нд\рът.

Шаардык чъйръ шаардыктардын бир эле к\н\мд\к аё сезимине жана айлана чъйрънън\ таанууга эмес, шаардык жамааттардын узак мөөнъттүү жана фундаменталдык процесстердин т\з\л\ш\нъ олуттуу таасирин тийгизет. Бул баалуулук  коомдук институттарга ишен\\н\, социалдык топтордун, уюмдардын мамилелерин, жүрүм-турумдун нормаларын жана стереотиптерин, тарыхый мурастарга мамиле кылууну жана жаш муундарды тарбиялоону камтыйт.

Шаардык чъйрън\н т\з\л\ш\   субьекттердин иш-аракеттеринин натыйжасы менен болот жана катардагы жарандан баштап  мекемелерге, уюмдарга, ишканаларга, башкаруу органдарына чейин  жамааттардын ар т\рд\\ катмарларынын кызыкчылыктарына таянуу менен иш ж\рг\з\\ маанил\\ роль ойнойт. Алар кызыккан тараптарга тиешел\\ шарттардын т\з\л\ш\нъ жоопкерчиликт\\.

Бул бъл\мдъ мурда кабыл алынган чечимдерде, республикалык жана жергиликт\\ деёгээлдеги программаларда чечилиши каралган , ошондой эле учурдагы мыйзамдар жана нормативдик актыларда чеч\\ жолдору аныкталган проблемалар каралган эмес.  Ушул принциптин негизинде чеч\\ \ч\н атайын чаралар кър\лъ турган, баарынан мурда шаардык деёгээлде ишке ашырыла турган проблемалар белгиленген.

 

Программанын долбоорлору

а) «Шаар шаардыктар \ч\н». Толук кандуу жергиликт\\ ъз\н-ъз\ башкарууга ът\\.Качан гана   шаардын ар бир тургуну   шаардык коомчулуктун активд\\ м\чъс\ болгондо Ош шаары   шаардыктар \ч\н боло алат. Жергиликт\\ ъз\н-ъз\ башкаруунун алгачкы кадамдарында, кошуначылык мамиледе, подьезддерди, короолорду тартипке келтир\\ сыяктуу эё жънъкъй     иштерде, атуулдук коомдогу т\з\мдърдъ кърсът\лгън активд\\ жашоо позициясы бизди чыныгы шаардык, ал эми Ошту – шаардыктар \ч\н шаар кыла алат.

б) «Азиянын борборундагы ар т\рд\\ маданияттардын дарбазасы». Конфессиялар, маданият аралык карым-катнашты, улуттук идеологияны, мамлекеттик тилди, руханий маданиятты, элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди ърк\ндът\\. Бул долбоор Ош шаарынын байыркы 3 миё жылдык тарыхында ар т\рд\\ маданияттын жана конфессиялардын кошо жашап келе жаткан кайталангыс атаандаштык артыкчылыгына басым жасайт. Биздин турмуш образыбызды аныктоочу критерий катары  биздин ар т\рд\\ маданият жана дин ък\лдър\ менен с\йлъш\\гъ жана т\ш\н\\гъ болгон даярдыгыбыз далил боло алат. Ъз\н\н туура жагы менен кър\н\п турган конфессиялар аралык жолугушуулар Ош шаары \ч\н ъз\нчъ бир тармактык адистеш\\ болот.  Шаарда улуттар аралык достукту чыёдоого ъзгъчъ къё\л бурулат жана бул багытта ар кандай иш-чаралар ъткър\лът.

в) «Ишеничт\\ \й, ыёгайлуу район». К\н\мд\к жашоонун алгачкы чъйръс\н жакшыртуу (турак-жай жана социалдык инфрат\з\м) жана турак-жай чъйръс\н ън\кт\р\\. Бул долбоор шаар жашоочуларынын т\здън-т\з муктаждыктарына багытталган, ошону менен бирге негизги экономикалык, социалдык жана шааркуруу проблемаларын чеч\\дъ катализатор катары кызмат кыла алат. Ошондуктан, жакынкы жылдар аралыгында бул долбоорду ишке ашыруу Ош шаары \ч\н артыкчылык берилген багыт болот.

г)«Ош шаарын башкаруу системасы». Башкаруу системасын  натыйжалуу жана таасирд\\ жагына ъзгърт\\ коомду бириктир\\гъ, экономиканын динамикалык ъс\ш\нъ жана ыёгайлуу шарттагы чъйрън\ т\з\\гъ къмъктъшът.

Мэрдин ролуна   ъз алдынча шаардын социалдык-экономикалык ън\г\\ программасын     гана эмес,   уюштуруучулук, башкаруучулук милдеттери жана механизмдери боюнча шаар башчысынын программасын ишке ашыруу таандык болот. Эффективд\\ башкаруу кабыл алынган чечимдердин социалдык-экономикалык  талдоого негизделет, ресурстар менен бекитилет жана бардык жарыяланган максаттар белгил\\ бир жыйынтыкка жетиш\\гъ багытталат. Бул – негизги кърсътк\ч болуп эсептелет.

Шаардын потенциалын колдонуу, жагымдуу чарбалык климатты т\з\\ негизги орунда турат. Алар болсо бизнес ж\рг\з\\ \ч\н тобокелчиликти кыскартат, кичи бизнести ън\кт\р\\н\ камсыз кылат.  Туура шааркуруу, транспорт, салык, маалымат саясатын ж\рг\з\\ аркылуу шаардын жагымдуу ж\з\ т\птълът  жана анын арты менен шаарга инвестициялар келет.

Шаарды мэриясынын башкаруу т\з\м\н ърк\ндът\\ муниципалдык кызматтардын ишмердигин жогорулатат, муниципалдык  бийлик органдарынын кадыр-баркынын ъс\ш\н камсыз кылат. Жаёы маалыматтык технологияларды киргиз\\ муниципалдык бийликтин таасирд\\л\г\н арттырат, муниципалдык кызматкерлердин эмгек маданиятын жогорулатат, шаардыктардын тийишт\\ муниципалдык кызматтар менен байланышын жеёилдетет. Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу системасын ън\кт\р\\ шаардын социалдык-экономикалык проблемаларын чеч\\дъ коомчулуктун кеёири катышуусун камсыз кылат, муниципалдык бийлик органдарынын ишмерд\\л\г\н\н айкындыгын жогорулатат.

Программанын продуктусу:

1.      узак мъънътт\\ жана кыска мъънътт\\ пландар  

2.      долбоорлор  

3.      Президенттин алдында отчеттор

4.      Ош шаарынын проблемаларын чеч\\ боюнча коомдук угуулар.

Программанын жыйынтыгы:

ü  шаардыктардын жашоо деёгээли

ü  шаардын инвестициялык жагымдуулугу

ü  чъйрън\н къп т\рд\\л\г\ (бизнес, экология,   маданий къп кырдуулук,    коммуникативдик ачыктык).

Программанын алкагындагы мониторинг, баалоо жана экспертиза:

Программага мониторинг ж\рг\з\\ жана баалоо Программаны аткаруунун    циклин камтыйт.  Цикл  Программанын аткарылышына кызыкдар топтордун оюн эске алуу менен чечимдерди кабыл алуудан башталып, аны ишке ашырууга,   жыйынтыктарын баалоого чейинки мезгилде туруктуу ж\рг\з\лът.  

Бул – мониторингдин жана баалоонун жыйынтыктарын колдонуу системасын т\з\\н\, шаарды башкарууда мониторинг жана баалоо функциясын кеёири практикалоону билдирет. Мониторингде   ошондой эле къз карандысыз баалоонун маалыматтары, Программанын аткаруу процессиндеги   айырмалар гана эмес сапаттуу ъзгър\\лърд\н шаар чъйръс\нъ тийгизген таасири да камтылат.   Программанын жана ъз\нчъ долбоорлорду ишке ашырууда бул маалыматтар туруктуу талдоого алынуу менен     ынгайлуу жана зарыл чечимдерди кабыл алуу \ч\н   тиешел\\ органдарга берилет.

      Мониторинг жана баалоо менен атайын компетентт\\ орган иш ж\рг\зът жана анын милдети   Программаны ишке ашырууда    иликтелген жагдайлар боюнча  тапшырмаларды коюу, анын ичинде къз карандысыз баалоо \ч\н техникалык тапшырмаларды (ТТ) т\з\\ болуп саналат.    

Бул орган ошондой эле муниципалдык кызматкерлерди,   къз карандысыз эксперттерди ъз\нъ камтыйт. Мындан сырткары, бул органдын   негизги милдеттеринин бири болуп шаардыктарды мониторингдин жана баалоонун жыйынтыктары менен системалуу маалымдоо болуп эсептелет.

      Программанын ар бир багыты боюнча (ар бир индикаторго 3 тън къп эмес) рыноктук башкаруу идеологиясына багытталган жыйынтыктардын индикатору иштелип чыгат.      

Программанын пландуу бъл\г\:

Программаны кабыл алуу, пландоонун жана шаарды башкаруунун жаёы, натыйжалуу процедурасына ът\\н\ т\ш\нд\рът. Программа шаардык нормативдик акт статусуна ээ болот  жана учурдагы  пландоонун негизи   болуп эсептелет.     

Программа  шаар чарбасынын секторлорун жана тармактарын реформалоо   боюнча  системалык м\нъзгъ ээ, экономиканы жана социалдык тармакты ън\кт\р\\гъ байланышкан   долбоорлор боюнча чечим кабыл алуунун зарыл принциптерин жана артыкчылыктарын аныктайт.

Программанын негизги идеясы     бардык пландоо иштери, ъзгъчъ бюджеттик пландоо,  орто жана узак мъънътт\\ максаттарга, динамикалык экономикага жана туруктуу чъйръгъ  жетиш\\гъ багыт алуу болуп саналат.

Программанын негизги багыттары боюнча комплекст\\ иш аракеттердин Программалары т\з\лът жана алар кыска мезгилге эсептелет. Ар бир иш аракеттердин Программасы структуралык жактан аткарыла турган иштердин максатын, иш чараларды  аткаруу мъънъттър\н, каржылоо булактарын  камтыйт. Ъз кезегинде комплекст\\ иш аракеттердин Программасы жылдык жана бюджеттик пландоонун негизин т\зът.

 Программанын негизги багыттары боюнча Комплекст\\ иш аракеттердин Программасын иштеп чыгуу тартиби, учурдагы пландоону уюштуруу, мониторинг жана баалоо системасын аткарууну т\з\\   шаар мэринин чечими менен кабыл алынат.

 

 

 

 

 

 
Окулду 5057 жолу
Ушул категориядагы башка материалдар: « Ош шаары - жалпы маалымат

Билдирүү кошуу


Сыр сөз
Жаңылоо

Тарых жана маданият

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Өкмөтүнүн программасы "Жаңы доорго - кырк кадам"

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

Ошто Чүй облусунун маданият күндөрү өтүүдө

7-август Чүй облусунун маданият күндөрү башталып, Сары-Өзөн таланттары Султан Ибраимов атындагы Ош о...

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Төкмө акын Идирис Айтибаев Өзбекстан президентинин белектерин алды

Кечээ, 7-август күнү төкмө акын Идирис Айтибаев Ош шаарынын делегациясы менен биргеликте Андижан шаа...

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

Ош шаарында Эгемендүүлүктүн 26 жылдыгы жогорку деңгээлде белгиленди

31-август күнү Ош шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына карата уюштурул...

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл Ош шаары өзгөчө белгилейт

Урматтуу Ош шаарынын тургундары жана меймандары! Кыргызстандын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгын быйыл О...

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Ош Фест - 2017” туристтик фестивалы жогорку деңгээлде өттү

Бүгүн, 19-август күнү Ош шаарында “Ош Фест - 2017” эл аралык туристтик фестивалы болуп өттү. Ага Ош ...

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Ош шаарында “Сүйүү багы” эс алуучу борбору ачылды

Бүгүн, 14-август күнү Ош шаарында “Сүйүү” эс алуу багынын салтанаттуу ачылуу аземи болуп өттү. Ага О...

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Ош шаарында көп балалуу энелер сыйланды

Бүгүн, 13-июлда Ош шаарында көп балалуу энелерге “Баатыр эне” ордени жана “Эне даңкы” медалдары тапш...

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Ошко Өзбекстандын Мукими театры “Жайдары келин” спектаклы менен келди

Бүгүн, 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын арт...

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Ош шаарынын мэриясы Жолболду Алыбаевге 70 жылдык маарекесинде 100 миң сом ыйгарды

Бүгүн, 19-майда Ош шаарындагы С.Ибраимов атындагы улуттук драма театрында белгилүү комузчу, обончу-д...

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

Ош: 1000ге жакын энелерге баалуу белектер берилди

  Бүгүн, 18-майда  С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драм театрында энелер күнүнө арналган  майрамдык и...

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

Ош шаарында Корея маданиятынын айы өтөт

27-апрелде Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замирбек Аскаров Корея Республикасынын Кыргызстандагы өзгөч...

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары Көчмөндөр ааламынан алдынкы орундарды багындыра алды

Ош шаары 4-7-сентябрь күндөрү, Ыссык-Көл облусунун Кырчын жайлоосунда өткөн “Көчмөндөр ааламы” фес...

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Эки күнгө созулган “Этномаданият” фестивалы гала-концерт менен жыйынтыкталды

Ош шаарында “Тарых жана маданият” жылынын алкагында өткөрүлгөн  эл аралык “Этномаданият” фестивалы...

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Ош шаарында Бүбүсара Бейшеналиеванын 90 жылдыгы белгиленет

Бүгүн, 4-июнь Б.Бейшеналиеванын 90 жылдыгына арналган концерт Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук др...

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык фестивалы өтүп жатат

Ошто Кыргызстанда биринчи жолу “Этномаданият” эл аралык  фестивалы өтүп жатат

Бүгүн, 2-июнда С.Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын аянтында “Этномаданият” эл аралык  фес...

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан “Этномаданият” эл аралык  фестивалында элге байыркы Оштун элеси тартууланат

Ош шаарында  Тарых жана маданият жылынын алкагында 2-3-июнь күндөрү Эл аралык "Этномаданият" фести...

 

Кайрылуулар

А.Кадырбаев: “Ош баарыбыздын сүйүкт…

А.Кадырбаев: “Ош баарыбыздын сүйүктүү шаарыбыз”

Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев калаада боло турган “Ош ...

Ош шаарынын мэри: Менин ишимди эл б…

Ош шаарынын мэри: Менин ишимди эл баалайт

Айтмамат Кадырбаевдин Ош шаарынын мэрлигине шайланганына 1 ж...

Айтмамат Кадырбаев, Ош шаарынын мэр…

Айтмамат Кадырбаев, Ош шаарынын мэри: «Мыйзамдуулук принциптерин алдыма максат кылып койгонмун...»

Ар түрдүү саясий ызы-чууга көп аралашкан, анын ичинде көңүл ...

Сурамжылоо

Сиз жашаган аймактан таштанды өз убагында алынабы?

Ооба - 53.8%
Жок - 23.1%
Ар кандай - 23.1%

Добуштардын саны:: 26
« Декабрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FB
ОК

Видеорепортаждар

Пред След

ЭлТР "Күнмаекте" Ош мэри …

ЭлТР "Күнмаекте" Ош мэри А.Кадырбаев

Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев ЭлТРдин "Күнмаек" програ...

Акыркы 3 жылда Ош шаарында аткарылг…

Акыркы 3 жылда Ош шаарында аткарылган иштерден кыскача маалымат

  Мэр Айтмамат Кадырбаевдин Ош шаары жана Ош шаарынын эли ү...

Оштун студенттери шаар мэри А.Кадыр…

Оштун студенттери шаар мэри А.Кадырбаевдин бир күндүк иш-планы менен таанышты

Ош шаарынын мыкты студенттери, Президенттик стипендиянын ээл...

Ош шаары өңүгүү жолунда - 09.2016

Ош шаары өңүгүү жолунда - 09.2016

Ордолуу Ош кылымдарды карытып, 3016 жылдык тарыхты камтыган,...

Видео Ош шаарында Айт намазга 12 ми…

Видео Ош шаарында Айт намазга 12 миңден ашуун адам катышты

Бүгүн 17-июнь күн Орозо айт майрамы. Ош шаарында саат 7;45те...

А.Кадырбаев: Тазалаган жер эмес, бу…

А.Кадырбаев: Тазалаган жер эмес, булгабаган жер таза болот

     Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев 29-июнь күнү “Ош-Та...

Ош шаарында комуналдык, социалдык м…

Ош шаарында комуналдык, социалдык маселелер чечилүүдө

Ош шаарынын жетекчилиги эл күнүгө бетме-бет келген бала бакч...

Ош шаарынын мэри Жеңиштин 70 жылдыг…

Ош шаарынын мэри Жеңиштин 70 жылдыгына карата ардагерлерге 70 миң сомдон сыйлык тапшырды

Бүгүн 9-май Улуу Ата Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 70 жы...

Ош шаарында Улуу Жеништин 70 жылдыг…

Ош шаарында Улуу Жеништин 70 жылдыгы жогорку деңгээлде өттү

Улуу Жеңиштин 70 жылдык майрамы Ош шаарында жогорку деңгээлд...

КирүүКатталуу